Robot
Resultaten från Vendor Rating
1656

Resultaten från Vendor Rating

Självklart kostar inställningen och genomförandet av en Vendor Rating-process (leverantörsbedömning) tid och energi. Vilka är då fördelarna med att strukturerat genomföra Vendor Rating:

Vendor Rating ger en objektiv och komplett bild av relevanta prestationer av leverantörer och minskar subjektivitet.Genom att mäta kvantifierade avtalsvillkor kan man under avtalsfasen bedöma varor/tjänster som anses vara viktiga, och inte en eventuell personlig relation till leverantören. När varorna/tjänsterna inte är lika mätbara kan man försöka uppnå samma objektivitet via en riktad enkät. Ofta uppnås detta genom att ofta ställa samma frågor till flera personer.

Vendor Rating ger feedback från alla delar av organisationen.
Enkäter är också en bra metod att snabbt undersöka brett i organisationen hur leverantörernas prestationer upplevs. Dessutom upplevs ofta en enkätundersökning som positiv i organisationen eftersom man kan dela med sig av erfarenheter.

Vendor Rating hjälper med att förbättra kommunikationen med leverantörer.
Med konkreta exempel och mätdata kan man informera leverantören bättre än när det inte finns uppgifter som stödjer informationen. Det viktigaste är att båda parter har avsikten att förbättras.

Vendor Rating ger en översikt över samtliga leverantörer
En lista över problemleverantörer kan sammanställas i en översikt. På så sätt vet man vilka leverantörer man bör ägna uppmärksamhet åt.

Vendor Rating ger insikt i de svaga punkterna hos en leverantör och erbjuder därmed möjligheten till förbättring.

Vendor Rating erbjuder ett fortlöpande förbättringsprogram.
När Vendor Rating används upprepade gånger och ett förbättringsprogram startas med anledning av resultaten kan man följa utvecklingen över tid.

Vendor Rating bygger på ett samarbete med leverantören
När resultaten av en leverantörsbedömning analyseras tillsammans med leverantören uppstår ett samarbete som leder till förbättring. Avsikten måste vara att förbättra relationen mellan kund och leverantör.

Vendor Rating stimulerar en prestationsinriktad kund-leverantörkultur
När varor/tjänster från en leverantör bedöms på ett strukturerat sätt blir organisationen mer medveten om dessa varor/tjänster och bedömningen av dem. Det medför att mätningens kvalitet förbättras. Leverantörerna kommer att fokusera på det som bedöms. Det är alltså viktigt att noga analysera vilka varor/tjänster som ska användas för att bedöma leverantörer.